Úvod    Kontakt    Mapa stránky                                                                                                                                       

  MERCI   CHEVAL

                                  Centrum koní a ľudí

 - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu -

 

Inzercia

Novinky

Aktivity

Ponuka služieb

Cenník

Jazdecký klub

DrezúraParkúr

Voltíž

Stanovy JK

Organiz. poriadok

Pravidlá jazdenia

Úspechy JK

Jazdecká škola

Naši jazdci

Naše kone

Fotogaléria

Videá

Kniha návštev

História

Návšteva okolia

 

 

 

 

 

Organizačný poriadok JK


 1. Členom JK môže byť každý kto absolvuje základnú jazdecký kurz a má záujem o jazdecký šport od 9 – 18 rokov so súhlasom rodiča, po úhrade členského príspevku a po podpise organizačného poriadku rodičom, resp. zákonným zástupcom.
 2. Členom jazdeckého klubu sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov po absolvovaní základného jazdeckého kurzu, po úhrade členského príspevku a po podpise organizačného poriadku.
 3. Člen JK po uhradení členského poplatku má nárok na jazdenie v prevádzke podľa rozpísaného harmonogramu, ktorý bude vyvesený v klubovni JK, minimálne 2-krát týždenne.
 4. Každý člen jazdeckého klubu musí poznať pravidlá jazdenia v hale, vonkajšej jazdiarni a na vychádzke a svojim podpisom potvrdí, že si ich dôkladne preštudoval a ovláda ich.
 5. Pravidlá jazdenia budú vyvesené v hale a klubovni na viditeľnom mieste.
 6. Súčasťou prihlášky do JK musia byť pravidlá jazdenia, každý záujemca v JK si musí vyžiadať pravidlá jazdenia pokiaľ nie sú súčasťou prihlášky
 7. Nerešpektovanie pravidiel jazdenia môžu byť dôvodom k vylúčeniu z JK
 8. Rodič zodpovedá za spôsobilosť dieťaťa k jazde na koni.
 9. Rodič dieťaťa uzavrie na dieťa adekvátnu úrazovú poistku, za nesplnenie tejto podmienky preberá zodpovednosť rodič.
 10. Prevádzkové jazdenie prebieha podľa rozpísaného harmonogramu pod dohľadom zodpovedného trénera maximálne s 5 jazdcami v prevádzkovom jazdení.
 11. Prevádzkové jazdenie prebieha za každého počasia.
 12. Za neúčasť v prevádzkovom jazdení, zapríčinené zo strany jazdca, nebudú poskytnuté finančné vyrovnania, nakoľko sa nejedná o hodinové platby, ale členský príspevok. Členský príspevok sa nevracia ani pri ukončení členstva.
 13. Jazdec prichádza na čas svojej jazdy včas. Rodič je povinný zabezpečiť vhodné oblečenie vrátane jazdeckej čiapky.
 14. Každý člen JK by mal mať primerané jazdecké oblečenie.
 15. Každý člen JK od 9 – 18 rokov musí mať jazdeckú čiapku (prilbu). JK môže čiapku (prilbu) zapožičať, ale nezodpovedá za ich stav. Ak jazdec odmietne mať jazdeckú čiapku nebude môcť prevádzkovú hodinu absolvovať.
 16. Ak jazdec od 9 – 18 rokov odmietne mať jazdeckú čiapku (prilbu) a napriek tomu rodič trvá na prevádzkovom jazdení v tom prípade preberá rodič plnú zodpovednosť za svoje dieťa.
 17. Svojvoľné približovanie sa detí a členov rodiny ku koňom je zakázané. Kŕmenie koní bez opýtania sa a súhlasu trénera nie je dovolené. Deťom bude vyhovené vo vhodný moment bezpečnosť a nenarušenie priebehu jazdenia. Približovanie sa do blízkosti zvierat a manipulácia s nimi musí byť v súlade s pravidlami zaobchádzania so zvieratami (najprv osloviť, hierarchia atď.)
 18. V prípade neadekvátneho správania sa a nerešpektovania stanov JK a pravidiel jazdenia a správania sa ku koňom, môže byť jazdec a člen JK vylúčený.

 

© 2009 Mer                      c         © 2009 Merci Cheval | Designed by ChovanovaAi Cheval | Designed by ChovanovaA