Úvod    Kontakt    Mapa stránky                                                                                                                                       

  MERCI   CHEVAL

                                  Centrum koní a ľudí

 - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu -

 

Inzercia

Novinky

Aktivity

Ponuka služieb

Cenník

Jazdecký klub

DrezúraParkúr

Voltíž

Stanovy JK

Organiz. poriadok

Pravidlá jazdenia

Úspechy JK

Jazdecká škola

Naši jazdci

Naše kone

Fotogaléria

Videá

Kniha návštev

História

Návšteva okolia

 

 

Stanovy občianskeho združenia JK Merci Cheval


Článok I.

1.

Základné ustanovenia

Názov združenia: JK Merci Cheval

Sídlo: 934 01 Krškany, Osada Zajačia dolina 3, okres Levice

Občianske združenie sa zakladá na dobu: neurčitú

Charakteristika: Dobrovoľné, komunitné, neziskové, nestranícke občianske združenie (ďalej len „združenie“)

Poslanie: JK Merci Cheval, nadväzuje na tradíciu Slovenského jazdeckého športu, ktoré má za sebou bohaté skúsenosti, slúžiace potrebám ľudí, ich duševnému a fyzickému rozvoju, umožňujúce prehlbovanie lásky človeka k prírode. Kladie dôraz na harmonický vývoj jednotlivca a celej spoločnosti po stránke nielen telesnej, ale i citovej, duševnej a mravnej. Chce prispievať k cieľavedomej výchove svojich členov, aby dosahovali najvyššie športové úspechy. Stará sa o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov členov.

Článok II.

Činnosť a ciele JK

 • Hlavným účelom činnosti JK Merci Cheval je koordinácia jazdeckého športu v skoku, drezúre, všestrannosti, voltíži, vozatajstve, vytrvalostnom jazdení, westernovom jazdení a ďalšie, podporuje najmä rozvoj jazdeckého športu u detí, mládeže a hipoterapiu u občanov telesne postihnutých.
 • Činnosť JK vychádza z noriem SJF a medzinárodnej federácie (F.E.I) a riadi sa platnými národnými pravidlami, zákonmi a etickými normami na ochranu zvierat.
 • Podporuje rozvoj jazdeckého športu vo všetkých kategóriách, zvlášť šport mládeže, detí a občanov telesne postihnutých.
 • Zabezpečuje školenia a ďalšie vzdelávanie trénerov, cvičiteľov, učiteľov jazdy , rozhodcov a funkcionárov.
 • Organizuje sústredenia pretekárov s cieľom ich odborného rastu.
 • Podieľa sa na organizácii majstrovstiev a súťaží oblastného, regionálneho, národného charakteru a medzinárodných podujatí

Článok III.

Majetok a hospodárenie JK

 1. Zdroje majetku a príjmov JK sú predovšetkým:
  • členské príspevky
  • licenčné poplatky
  • poplatky za služby
  • pokuty
  • hospodárska činnosť
  • dary, dedičstvá, príspevky od sponzorov, príjem za reklamnú a publikačnú činnosť
 2. Hospodárenie sa uskutoční podľa schváleného rozpočtu
 3. Výšku členského príspevku a licenčných poplatkov určuje výkonný výbor JK

Článok IV.

Členská základňa

4.1. Riadnym členom sa môže stať dieťa od 9 rokov a jednotlivec po absolvovaní základného jazdeckého kurzu, ktorý je ochotný dodržiavať stanovy a organizačný poriadok JK bez ohľadu na miesto bydliska a štátnu príslušnosť.

4.2. Riadnym členom sa môže stať právnická osoba, ktorá je ochotná dodržiavať stanovy a organizačný poriadok JK.

4.3. Za čestných členov JK môžu byť valným zhromaždením zvolené osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o rozvoj jazdeckého klubu.

Článok V.

Vznik a zánik členstva

Vznik členstva - členstvo v JK Merci Cheval vzniká podaním prihlášky a zaplatením predpísaného členského príspevku.

Zánik členstva – členstvo v JK zaniká:

 • vystúpením
 • vylúčením
 • zánikom JK
 • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
 • nezaplatením členského príspevku

Vystúpenie sa musí oznámiť písomne.

O vylúčení rozhoduje Výkonný výbor JK na návrh disciplinárnej komisie, pokiaľ sa dopustí závažného disciplinárneho priestupku alebo neplní povinnosti dané Stanovami. Rozhodnutie sa vylúčenému oznámi písomne. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. Ďalší dôvod k vylúčeniu je činnosť v rozpore s platnými zákonmi.

Článok VI.

Práva a povinnosti členov

6.1. Práva členov:
 • Člen má právo voliť a byť volený do orgánov JK
 • Žiadať výkonný výbor o zvolanie Valného zhromaždenia JK
 • Navrhovať zmeny stanov a organizačného poriadku

6.2. Povinnosti členov:

 • Dodržiavať stanovy a organizačný poriadok JK
 • Platiť stanovený členský príspevok a licenčné poplatky
 • Dodržiavať pravidlá JK platné pre jednotlivé disciplíny ako i smernice vydané výkonným výborom pre riadenie činnosti a súťaží
 • Správať sa v súlade s etickými a športovými normami.

Článok VII.

Orgány Združenia

7.1.1. Valné zhromaždenia

7.1.2. Výkonný výbor

7.1.3. Dozorná rada

Článok VIII.

Valné zhromaždenie

8.1.Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, skladá sa zo všetkých členov združenia. Zvoláva ho predseda združenia podľa potreby alebo ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov, avšak minimálne raz za rok. Valné zhromaždenie vedie predseda združenia alebo ním poverená osoba.

8.2.Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak je prítomná aspoň tretina členov združenia. Ak sa riadne zvolaného valného zhromaždenia nezúčastní tretina členov, zvolá do 21 dní predseda združenia mimoriadne valné zhromaždenie s rovnakým programom. Pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia nie je stanovená minimálna hranica účasti. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním, pre schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

8.3.Valné zhromaždenie prejednáva všetky zásadné otázky súvisiace s cieľom združenia, najmä:

 1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
 2. schvaľuje plán činností a výročnú správu združenia
 3. schvaľuje členské príspevky
 4. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia
 5. volí a odvoláva členov výkonného výboru, predsedu výkonného výboru a členov dozornej rady.

Článok IX.

Výkonný výbor združenia

9.1. Výkonným orgánom združenia je výkonný výbor, ktorý zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. Výkonný výbor je zložený z predsedu, tajomníka a podpredsedov. Počet podpredsedov určuje valné zhromaždenie. Schádza sa minimálne raz za 6 mesiacov, zvoláva ho predseda podľa potreby alebo ak o to požiada aspoň jeden člen výkonného výboru.

9.2. Funkčné obdobie výkonného výboru trvá 4 roky. Výkonný výbor rozhoduje hlasovaním, prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu združenia

9.3. Výkonný výbor najmä:

 1. riadi činnosť združenia
 2. pripravuje rokovania valného zhromaždenia
 3. rozhoduje o prijímaní a prepúšťaní zamestnancov združenia

9.4. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý riadi jeho činnosť, koná v mene združenia a zastupuje združenie navonok. Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa bežného chodu združenia. Predseda upravuje situácie, ktoré neriešia stanovy „Smernicami“. Rozhoduje o uzatváraní zmlúv, o nákupe a predaji hnuteľných vecí v hodnote do 30.000,- Sk

9.5. Hlavnou úlohou tajomníka je príprava a správa listín združenia. Pri dočasnej neprítomnosti predsedu ho tajomník zastupuje a vykonáva všetky neodkladné úkony

Článok X.

Dozorná rada združenia

10.1. Kontrolným orgánom združenia je dozorná rada, ktorá zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. Dozorná rada je minimálne dvojčlenná, pričom člen dozornej rady nemôže byť zároveň členom výkonného výboru. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia

10.2. Dozorná rada najmä:

 1. kontroluje hospodárenie združenia
 2. upozorňuje výkonný výbor na nedostatky v hospodárení a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
 3. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia
 4. predkladá valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti
 5. kontroluje prácu predsedu združenia
 6. Dozorná rada raz ročne predkladá valnému zhromaždeniu výročnú účtovnú správu

10.3. V prípade, zistených nedostatkov dozorná rada ukladá predsedovi združenia zvolať valného zhromaždenie, ak ani po upozornení predseda združenia nezvolá valné zhromaždenie alebo iný člen výkonného výboru koná v neprospech združenia, je dozorná rada oprávnená zvolať valné zhromaždenie a zjednať nápravu.

Článok XI.

Záverečné ustanovenie

12.1. Do výkonného výboru môže byť zvolený iba člen združenia. Do dozornej rady môže byť aj nečlen združenia

12.2. Ak sa člen orgánov združenia písomným oznámením adresovaným výkonnému výboru vzdá funkcie, plní jeho povinnosti iný člen združenia poverený výkonným výborom do doby, pokiaľ valné zhromaždenie nezvolí nového člena do tejto funkcie. V prípade vzdania sa funkcie predsedu združenia zvolá výkonný výbor valné zhromaždenie a do zvolenia nového predsedu poverí výkonný výbor tajomníka dočasným zastávaním funkcie predsedu.

12.3. Združenie zaniká zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením združenia alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia

12.4. V prípade zániku združenia menuje valné zhromaždenie likvidačnú komisiu, ktorá vyrovná dlhy a záväzky združenia. O likvidačnom zostatku rozhoduje valné zhromaždenie, pričom tento zostatok bude darovaný výlučne inej neziskovej organizácii. Likvidačná komisia, po skončení likvidácie oznámi do 15 dní zánik združenia Ministerstvu vnútra SR.

Účinnosť

Stanovy občianskeho združenia JK Merci Cheval nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR. (Schválené 19.09.2008)

 

 

 

© 2009 Merci Cheval | Designed by ChovanovaA